Stronę napędza Drupal

Doktorancka szkoła letnia – The Psycholinguistics of Multilingualism

Wydział Neofilologii UW zaprasza do udziału w prowadzonej w języku angielskim stacjonarnej doktoranckiej Szkole Letniej:The Psycholinguistics of Multilingualism.

Szkoła letnia skierowana jest do doktorantów zainteresowanych tematyką badań nad użyciem i znajomością języków oraz wielojęzycznością. Przygotowana została z myślą o młodych badaczach pragnących pogłębić znajomość metodologii badań nad osobami uczącymi się oraz posługującymi się dwoma i więcej językami, ze szczególnym uwzględnieniem metod psycholingwistycznych i analizy danych ilościowych.  Zajęcia prowadzone będą przez zaproszonych specjalistów z UW, jak i spoza UW (Uniwersytet Jagielloński), oraz z uczelni partnerskich w ramach sojuszu 4EU+ Alliance (Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze).

Szkoła skierowana jest przede wszystkim do doktorantów związanych z Wydziałami Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki i Psychologii (rekrutowane będą osoby na 2 lub 3 roku studiów doktoranckich starego typu) oraz doktorantów Szkół Doktorskich (1 rok), ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Nauk Humanistycznych i Szkoły Nauk Społecznych. Doktoranci z innych Wydziałów lub Szkół Doktorskich również mogą ubiegać się o przyjęcie, jeśli są zainteresowani tematem szkoły.

Wymagane kompetencjewiedza z zakresu językoznawstwa, wiedza z zakresu mechanizmów przyswajania i uczenia się języków, podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań ilościowych i/lub jakościowych (będzie to dodatkowym atutem).

Wymagania językoweznajomość języka angielskiego minimum na B2+ (potwierdzona certyfikatem biegłości językowej, udziałem w konferencji lub projekcie w języku angielskim, bądź egzaminem lub zaliczeniem na odpowiednim poziomie).

Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (80 godz. dydaktycznych) w terminie 20-30.07.2020 r. (w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zostanie przeniesiona na inny termin) na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Rekrutacja do Szkoły Letniej rozpocznie się 11.05.2020 r. i zakończy 7.06.2020 r. Lista rankingowa kandydatów z UW zakwalifikowanych do udziału w Szkole Letniej zostanie opublikowana na stronie: www.zip.uw.edu.pl najpóźniej do 20.06. 2020 r.

Doktoranci zainteresowani udziałem w Szkole Letniej powinni:
a) wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: https://forms.gle/NEKpzrA1VH6PsACY8 i zawierający m.in. informację o temacie pracy magisterskiej i zakresie pracy doktorskiej, kursach związanych z tematem Szkoły Letniej, w jakich doktorant dotąd uczestniczył; motywacji do uczestnictwa w szkole z uzasadnieniem i krótkim opisem osiągnięć związanych z dziedziną;
b) przesłać skan dokumentu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego na adres: a.otwinowska@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje w poniżej załączonych dokumentach.

The Faculty of Modern Languages at the University of Warsaw invites you to participate in the English PhD Summer Doctoral School: The Psycholinguistics of Multilingualism.

The Summer School is implemented within 10 training days (80 teaching hours) between 20-30.07.2020 at the Faculty of Modern Languages (hereinafter: WN), at Dobra 55 in Warsaw.

Admission to the Summer School will start on 11.05.2020 and end on 7.06.2020. The ranking list of candidates from the University of Warsaw qualified for participation in the Summer School will be published on www.zip.uw.edu.pl by 20.06. 2020 at the latest.

Doctoral students interested in participating in the Summer School should:

a) complete the enrolment form, available at: https://forms.gle/NEKpzrA1VH6PsACY8, containing, among others information on the subject of the master's thesis and scope of the doctoral dissertation, courses related to the subject of the Summer School, in which the PhD student has participated so far; motivation to participate in the school with justification and a short description of the achievements related to the field;

b) send scan of a document confirming of the level of English proficiency (language proficiency certificate accepted by the University of Warsaw; certificate of participation in a conference or project in English; certificate of examination or passing at the appropriate level) to the address: otwinowska@uw.edu.pl

More information in attached documents.

Program szkoły letniej (pdf)

Short info (pdf)

Szczegółowy harmonogram zajęć (pdf)

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Regulations of the doctoral summer school (pdf)

UWAGA!

Z powodu epidemii COVID-19 wszystkie zaplanowane wyjazdowe szkoły letnie (studenckie i doktoranckie) zostały przełożone na rok 2021.

W tym roku, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, zostaną uruchomione wyłącznie szkoły stacjonarne, z zastrzeżeniem, że terminy ich organizacji mogą ulec zmianie ze względu na nieprzewidywalny rozwój sytuacji epidemiologicznej.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat