Stronę napędza Drupal

O projekcie

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Budżet programu wynosi 39 393 989,40 zł, w tym 38 198 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Projekt będzie realizowany poprzez działania w czterech modułach:

 1. Moduł programów kształcenia
 2. Moduł podnoszenia kompetencji studentów
 3. Moduł studiów doktoranckich
 4. Moduł zarządzania uczelnią

Spodziewane efekty projektu to:

 • Podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepsze dostosowanie co najmniej 14 programów kształcenia na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • Zwiększenie kompetencji min. 1080 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich,
  w tym m.in. w zakresie kompetencji analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, przedsiębiorczych, językowych i zawodowych,
 • Udoskonalenie studiów doktoranckich i zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naukowego min. 150 doktorantom za pomocą finansowego wsparcia ich mobilności krajowej i międzynarodowej, uruchomienia programów studiów sprzyjających interdyscyplinarnym projektom badawczym, szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, informatyczne, językowe, dydaktyczne i inne,
 • Wzmocnienie umiędzynarodowienia kształcenia na UW poprzez zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w j. angielskim i podniesienie jakości kształcenia językowego, udział w dydaktyce na UW wykładowców z zagranicy, wsparcie rozwoju programu "Welcome Point", uruchomienie dodatkowych form kształcenia w postaci np. interdyscyplinarnych lub specjalistycznych szkół letnich w językach obcych,
 • Rozwój narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania Uniwersytetem, m.in. przez zwiększenie integracji niektórych działających na uczelni systemów informatycznych,
 • Wzmocnienie potencjału min 1200 pracowników UW poprzez podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców oraz szeroko pojętych kompetencji zarządczych pracowników administracji i kadry kierowniczej za pomocą m.in. szkoleń z programów komputerowych, warsztatów kompetencji miękkich i umiejętności dydaktycznych i kursów językowych.

 

boz

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat