Stronę napędza Drupal

O projekcie

Harmonogram wsparć w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (xls)

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 2 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2023 roku.

Budżet programu wynosi 41 239 759,83 zł, w tym 39 998 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Projekt będzie realizowany przez działania w czterech modułach:

 • moduł programów kształcenia
 • moduł podnoszenia kompetencji studentów
 • moduł studiów doktoranckich
 • moduł zarządzania uczelnią

Spodziewane efekty projektu:

 • podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepsze dostosowanie programów kształcenia na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • zwiększenie kompetencji studentów ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, w tym m.in. w zakresie kompetencji analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, przedsiębiorczych, językowych i zawodowych,
 • udoskonalenie studiów doktoranckich i zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naukowego doktorantom za pomocą wsparcia finansowego ich mobilności krajowej i międzynarodowej, uruchomienia programów studiów sprzyjających interdyscyplinarnym projektom badawczym, szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, informatyczne, językowe, dydaktyczne i inne,
 • wzmocnienie umiędzynarodowienia kształcenia na UW przez zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim i podniesienie jakości kształcenia językowego, udział w dydaktyce na UW wykładowców z zagranicy, wsparcie rozwoju programu Welcome Point, uruchomienie dodatkowych form kształcenia, np. interdyscyplinarnych lub specjalistycznych szkół letnich w językach obcych,
 • rozwój narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania uniwersytetem, m.in. przez zwiększenie integracji niektórych działających na uczelni systemów informatycznych,
 • wzmocnienie potencjału pracowników UW przez podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców oraz szeroko pojętych kompetencji zarządczych pracowników administracji i kadry kierowniczej za pomocą m.in. szkoleń z programów komputerowych, warsztatów kompetencji miękkich i umiejętności dydaktycznych oraz kursów językowych.

Komitet Sterujący Programu ZIP

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. - przewodniczący 
prof. dr hab. Sambor Grucza
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
dr Artur Chełstowski

Zespół

 • Gabriela Sempruch – kierownik Programu ZIP
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – zastępca kierownika Programu ds. dydaktycznych, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli 
 • Małgorzata Czaban – zastępca kierownika Programu  ds. sprawozdawczości i rozliczeń finansowych
 • Grzegorz Bochenek – koordynator działań analityczno-strategicznych, kierownik Biura ds. Wspomagania Rozwoju
 • dr hab. Marta Lackowska – koordynator programów stypendialnych dla doktorantów
 • Agnieszka Leśniewska – koordynator działań w obszarze szkoleń dla kadry zarządzającej i administracyjnej 
 • Barbara Łochowska - koordynator ds. programów kształcenia nauczycieli
 • Beata Jaworska - koordynator programu "Studenci dla Otoczenia"
 • Agata Rosińska – koordynator działań w obszarze przedsiębiorczości, starszy specjalista ds. komunikacji i promocji 
 • Maksymilian Sas – koordynator działań w obszarze kształcenia doktorantów 
 • Joanna Wąsowska – koordynator działań w obszarze szkoleń dla nauczycieli akademickich
 • dr Piotr Podemski – ekspert ds. jakości kształcenia w językach obcych (wykładowcy w zagranicy)
 • Anna Jońska – specjalista ds. obsługi projektu
 • Małgorzata Kopera – starszy specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości 
 • Paweł Wójcik – główny specjalista ds. zamówień publicznych

Jednostki współpracujące (działania ogólnouniwersyteckie)

Lista Wydziałów realizujących zadania w Programie ZIP

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat